H A N D L Ó W K A ”  im. Stanisława Staszica w Jeleniej Górze 58 – 500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 39/41 tel. (075) 64-23-900; fax. (075) 64-23-915
Aktualnośći
Strona główna
Oferta Szkoły
Patron
Dokumenty
Dziennik elektroniczny
Gastronomia
Biblioteka
Sport
Aktualności
Rekrutacja
Galeria
Handlówka
Kadra
Kontakt
Osiągnięcia
Egzamin
Facebook
Statut Szkoły


Bezpłatne kursy zawodowe dla dorosłych w systemie stacjonarnym,
popołudniowym umożliwiające zdobycie zawodu KUCHARZ lub TECHNIK ŻYWIENIA i USŁUG
GASTRONOMICZNYCH,
w zakresie następujących kwalifikacji:

* K1 - sporządzanie potraw i napojów (nauka trwa 3 semestry)
* K2 - organizacja żywienia i usług gastronomicznych (nauka trwa 2 semestry)

Zdobycie zawodu SPRZEDAWCA lub TECHNIK HANDLOWIEC

* K1 - prowadzenie sprzedaży (nauka trwa 3 semestry)
* K2 - prowadzenie działalności handlowej ( nauka trwa 2 semestry)

Zdobycie zawodu FRYZJER lub TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

* K1 - wykonywanie zabiegów fryzjerskich ( nauka trwa 3 semestry)
* K2 - projektowanie fryzur - ( nauka trwa 2 semestry)

Warunkiem uzyskania zawodu KUCHARZ, SPRZEDAWCA, FRYZJER, jest zdanie
egzaminu kwalifikacji K1 i ukończenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub Szkoły Średniej w dowolnym
zawodzie.

Warunkiem uzyskania TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH, TECHNIK
HANDLOWIEC, TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH jest zdanie egzaminu kwalifikacji K1 i K2 oraz
ukończenie dowolnej Szkoły Średniej

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

- wiek 18 lat, ukończone co najmniej gimnazjum lub szkoły podstawowej (8
letniej)
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu.
Historia naszego Miedzyszkolnego Dyktanda i jej kolejne edycje

 

KIERUNKI KSZTALCENIA W ZSLIZ NR 2 :

Serdecznie zapraszamy przyszłych absolwentów szkół gimnazjalnych z terenu Jeleniej Góry i okolic, którzy chcą kontynuować dalszą naukę w naszej placówce i zdobyć tytuł :

w Technikum

-technik organizacji usług gastronomicznych 
-technik żywienia i gospodarstwa domowego
-technik handlowiec
-technik kelner
-technik usług fryzjerskich

w ZSZ

-kucharza małej gastronomii
-sprzedawca
-fryzjer

w klasach wielozawodowych

-piekarz, cukiernik, rzeźnik-wędliniarz, murarz, introligator, kaletnik, zegarmistrz, dekarz, krawiec, elektryk, mechanik samochodowy, elektronik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy elektromechanik

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH NR 2
W JELENIEJ GÓRZE


OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
REFERENT DS. BIUROWO-KSIĘGOWYCH W WYMIARZE 1/2 ETATUWymagania niezbędne:

1.wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne
2.co najmniej trzy letni staż pracy w obszarze finansów i księgowości
3.znajomość przepisów o systemie oświaty
4.znajomość zasad rachunkowości
5.dobra znajomość Office (WORD i Excel)
4.zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania pracy na w/w stanowisku.

Wymagania dodatkowe:
1.dyspozycyjność
2.umiejętność współpracy z zespołem ludzkim.
3.odpowiedzialność
4.umiejętność redagowania pism urzędowych


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.Zbieranie zapotrzebowań na dokształcanie kursowe klas wielozawodowych.
2.Współpraca z innymi Ośrodkami Dokształcania Zawodowego.
3.Prowadzenie ewidencji magazynu żywnościowego – sporządzanie miesięcznych zestawień
przychodów i rozchodów , uzgadnianie z magazynem sald ilościowych oraz wartościowych
ze stanem księgowym.
4.Prowadzenie kasy szkoły.
5.Wystawianie faktur za wykonane usługi.
6Prowadzenie rejestry VAT..

Wymagane dokumenty:

1.życiorys (CV),,
2.list motywacyjny,
3.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kserokopia świadectw – do wglądu
oryginały),
4.doświadczenie zawodowe (kserokopia świadectw pracy – do wglądu oryginały),
5.inne kwalifikacje i umiejętności (dokumentacja),
6.zaświadczenie o niekaralności z Centralnego Rejestru Skazanych – oryginał,


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie dyrektora
w pok.210 lub pocztą na adres :Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2
58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 39/41.

Ogłoszenie jest wywieszone na tablicy informacyjnej w szkole oraz na stronie internetowej szkoły.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),powinny być opatrzone klauzulą ;Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr 101, poz.926) oraz Ustawą z dnia 22.03.1999r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz. 1593 z późn.zm.).

  

Daniel Pawłowicz. Copyright © 2008  Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 Wszelkie prawa zastrzeżone.